Naslovna - Srebrenik - Izvještaj sa 8. sjednice Općinskog vijeća Srebrenik

Izvještaj sa 8. sjednice Općinskog vijeća Srebrenik
po redu sjednice Općinskog vijeća u Srebreniku dominirala je budžetska problematika, s izvještajima o izvršenju općinskog budžeta i troškovima budžetske rezerve za proteklu godinu, godišnjim obračunom budžeta za 2016.

Objavio: Armin Tufekcic | Wednesday 03. May 2017. u 16:02 sati | Pregleda: 1665

Dnevnim redom 8. po redu sjednice Općinskog vijeća u Srebreniku dominirala je budžetska problematika, s izvještajima o izvršenju općinskog budžeta i troškovima budžetske rezerve za proteklu godinu, godišnjim obračunom budžeta za 2016. godinu, te Odlukom o pokriću viška rashoda nad prihodima u općinskom budžetu za 2012., 2014. i 2016. godinu.

Kako je navedeno u Izvještaju o izvršenju budžeta općine Srebrenik za period 1.1. – 31.12. 2016. godine ostvareni prihodi iskazani su u iznosu od 10.338.957,19 KM, od čega prihodi od poreza u iznosu od 6.021.014,50 KM, neporezni prihodi 2.261.558,93 KM, a tekući transferi u iznosu od 883.320,78 KM. Kapitalni transferi prihodovne strane općinskog budžeta za proteklu kalendarsku godinu iznosili su 1.061.039,32 KM., dok je rashodovna strana općinsklog budžeta ostvarena u iznosu od 11.552.904,11 KM.

Najveći dio rashodovne strane, kako je navedeno u Izvještaju o ostvarenju budžeta, odnosi se na kapitalne izdatke u iznosu od 3.465.014,72 KM, te bruto-plaće i naknade plaća troškova zaposlenih u iznosu od 2.718.314,22 KM. Iskazani deficit za proteklu godinu iznosi 1.183.928,92 KM. Izvještaj o izvršenju budžeta za proteklu godinu, nakon obavljene rasprave, koja je bila usmjerena ka tome da se u narednom periodu mora posvetiti veća pažnja racionalizaciji rashodovne strane, trošenju budžetske rezerve, ažurnijoj naplati prihoda od koncesija i korištenja gradskog građevinskog zemljišta, usvojen je sa 20 glasova ZA, pet protiv i jednim suzdržanim.

Između ostalog, inicirnao je da se u što skorije vrijeme, a najkasnije do kraja ovog mjeseca pripremi i Odluka o rebalansu budžeta općine Srebrneik za tekuću kalendarsku godinu. Inače, deficit u budžetu općine Srebrenik za budžetsku 2012., 2014. i 2016. godinu, kako je navedeno u usvojenoj Odluci o pokriću viška rashoda nad prihodima u iznosu od 3.003.814,64 KM pokrit će se u periodu do 2021. godine na način da se iz planiranog suficita svake godine izdvaja po 600.000 KM. Prema riječima općinskog načelnika Nihada Omerovića, ostvareni suficit za prva tri mjeseca ove godine u budžetu općine Srebrenik je 900.000 KM.

Na današnjoj sjednici, nakon rasprave o tome da li je u pogledu konkursne procedure o imenovanju članova Upravnog odbora JZU Gradska apoteka ispoštovana sva potrebna zakonska procedura, većinom glasova usvojen je Prijedlog rješenja o imenovanju novog Upravnog odbora ove ustanove Bez rasprave usvojen je Prijedlog odluke o broju općinskih priznanja i stimultivnih mjera koje će biti dodijelejne 21. juna, Dana općine Srebrenik, a riječ je o dvije plakete, tri povelje, dva priznanja humaniste godine, 8 zahvalnica OV, 7 novčanih nagrada u iznosu od po 300 KM, te osam zahvalnica koje dodjeljuje općinski načelnik. Uz konstataciju da se moraju iznaći mogućnosti materijalno-tehničkog opremanja Policijske stanice Srebrenik, usvojena je i Informacija o stanju bezbjednosti na području ove općine za 2016. godinu. Na sjednici je, između ostalog, usvojena i Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene metra kvadratnog korisne stambene površine u iznosu od 800 KM. Iako je cijena nešto veća od prošlogodišnje, kako je navedeno, njen iznos još uvijek je manji u odnosu na općine u susjedstvu Gradačac, Gračanica i Lukavac, u kojima je taj iznos 850 KM.

Izvor: radiosrebrenik.ba